Blanket and bag in one DIY / Deka a taška v jednom DIY

Last days is pretty hot outside. Everybody want to spend time somewhere close to pools, lakes, but you need to have something where you can stay. I create for me blanket which you can easy packet to bag. So here is tutorial (I make him virtually, because i for got to take picture - I was too excited about it :))

Posledné dni je vonku horúco. Každý chce tráviť čas niekde pri bazéne, rieke, ale potrebuje niečo kde môže sedieť alebo ležať. Ja som si "urobila" deku, ktorú si môžem ľahko zbaliť do tašky. Takže tu máte tutorial (urobila som ho virtuálne, pretože som zabudla fotiť - tak veľmi som bola z toho nadšená :))We need / Potrebujeme:
  • 1 or 2 fabrics with big size (I pick 2 different fabrics) / 1 alebo 2 látky veľkých rozmerov (ja som si vybrala 2 iné látky)
  • sewing machine or needle and thread / šicí stroj alebo niť a ihlu
  • scissors / nožnice
  • ruler / pravítko/meradlo
This tutorial will be shown on 2 different fabrics (when you have just 1 fabric, it will be the same).
Tento postup bude ukázaný na 2 rôzne látky (ak máte jednu rovnakú, je to to isté).

1. We prepare both of fabric for "blanket" on the size which we want (I mako on 180x200 cm)
    Pripravíme si obidve látky na "deku" s rozmerami, ktoré chceme (ja na 180x200 cm).

2. Now we prepare fabric for "bag" (I pick the same fabric like on the one side of blanket, but we can also use totally different fabric). We prepare it like this - fold the fabric on 9 section and meter it + add cca 5 cm to put blanket to bag, later (on the size 180x200 cm it is cca 65x70 cm). This peace of fabric prepar 2 times.
    Pripravíme si látku na "tašku"(látku som si vybrala takú istú ako je jedna strana deky, no môžeme použiť aj úplne inú látku). Pripravíme to tak, že si preložíme látku na 9 kúskov a zmeráme to + pridáme cca 5 cm, aby sme mohli neskôr deku vložiť do tašky (pri veľkosti 180x200 cm je to cca 65x70 cm). Tento kúsok látky si pripravíme 2 krát.
3. Now we are starting sewing "blanket". ATTENTION, 1 corner you need to skip - for bag. It mean that from side which have 180 cm skip 65 cm (not sewed) and from side with 200 cm skip 70 cm.    
    Začíname zošívať "deku". POZOR, 1 roh vynecháme na "tašku" to znamená, že zo strany 180 cm vynecháme 65 cm nedošitých a zo strany 200 cm vynecháme 70 cm nedošitých.
    4. There comes sewing "bag". One of the longest sides we will be sewing to blanket so don´t sew it togethet, just sew it around to don´t toss later and looks good :)
        Teraz si zašijeme "tašku". Jednu z dlhších strán budeme prišívať k deke, čiže túto nezašívame spolu, len ju obšijeme dookola, aby sa nestrapatila a aby to vyzeralo dobre :)

5. To the bag we can make handles now or on the end. Prepare handles, who want how long and on which high. So I prepare handles on lenght 60 cm and width before sew 7 cm (after sew 5 cm). This step is simple so I don´t making tutorial for it. Also if you want you can make holes on the "bag" and put there chain, rope, etc.
    Teraz si k  taške si môžeme prišiť uška. Samozrejme to môžeme urobiť aj na konci. Pripravíme si uška, kto aké chce dlhé a v akej rovine ich chce na taške. Takže ja som si pripravila uška na dĺžku 60 cm a šírku pred zošitím 7 cm (po zošití z nich bude cca 5 cm). Tento krok si myslím, že je jednoduchý tak ho nepridávam. Ak chcete môžete si taktiež urobiť dierky do tašky a dať do nich retiazku, lanko alebo hocičo iné. 

6. Now sew bag to blanket. Bag sew only to botoom side on blanket thaht one side will be not sew (because we want to put blanket to bag). I Hope it´s clear
    Teraz prišijeme tašku k deke. Tašku prišijeme iba k spodnej strane deky, tak, že jedna strana tašky zostane neprišitá, aby sme neskôr mohli deku vložiť do tašky. (Dúfam, že je to jasné :))


And we have our blanket :) Now when you put it all together, you can see that you have also space for water, snack or anything else :) ENJOY  !
A naša deka je hotová :) Teraz keď zložíme všetko dokopy, tak môžeme vidieť, že nám ostalo miesto na vodu, desiatu alebo hocičo iné :) UŽIJTE SI TO !
CONVERSATION

0 comments:

Post a Comment