Tulips from crepe paper - easy and cheap / Tulipány z krepového papiera - ľahko a lacnoI was want to make wreath with plastic tulips, but they are not so cheap how I was thinking. So I found replecement for plastics tulips.
Chcela som urobiť veniec s umelými tulipánmi, ale nie sú také lacné ako som si myslela. Takže som si našla náhradu za umelé tulipány.
We need / Potrebujeme:


  • crepe paper in color which you want to have leaves of flower/ krepový papier vo farbe, v ktorej chcete mať listy kvetu
  • green crepep paper for leaves and stem / zelený krepový papier na listy a stonky
  • wire (I pick floristic, because ordinary wire you must to tie up with green crepe paper) / drot (ja som si vybrala floristicky, pretože obyčajný drot potom musite omotat zeleným krepovým pap.)
  • thread (in color of "flower" crepe paper) / nitku (vo farbe "kvetinového" krepového papiera)
  • scissors / nožnice
  • glue gun or othen glue / silikonóvu pištoľ alebo iné lepidlo
1 PART - INDIVIDUAL LEAFS / 1 ČASŤ - JEDNOTLIVÉ LUPENE

1.) Cut a strip of crepe paper about 10 cm (I fold it in half by a width which suits me and cut it off).
     Odstrihneme si pás z krepového papiera cca 10 cm (ja si ho preložím na polovicu a podľa šírky, ktorá mi vyhovuje odstrihnem).


2.) Fold it in half (landscape)
     Preložíme ho na polovicu (na šírku)
3.) Fold it in half (vertically).
     Preložíme na polovicu (na výšku)4.) Cut it from all sides, so we created separate parts (next just leafs)
     Poobstrihaváme ho zo všetkých strán, aby nám vznikli samostatné časti (ďalej len lupene)

5.) "Leaf" fold in half to have "guide line" and take it back.
     "Lupeň" si preložíme na polovicu, aby sme mali "vodiacu čiaru" a vrátime to späť


6.) On "guide line" press leaf inside.
     Na "vodiacej čiare" si lupeň stlačíme do vnútra.7.) The upper side rewind to the back and attach to the botoom.
     Hornú časť pretočíme dozadu a priložíme k dolnej časti.


8.) The lower part (the one that remained edge) bay, so we did not disintegrate leaf
     Dolnú časť (tá, ktorá ostala hranatá) zatočíme, aby sa nám lupeň nerozpadol2 PART - FLOWER / 2 ČASŤ - KVET

1.) Individual leafs fold on each other - from below, from above so that they overlap (4-5 leafs)
     Jednotlivé lupene prekladáme na seba - zdola, zhora tak by, aby sa prekrývali (asi 4-5 lupeňov)2.) Secure it with thread.
     Upevníme to nitkou


3.) Inside of flower stich wire.
     Dovnútra kvetu prilepíme drôtik

4.) From green crepe paper cut off shape of leave and stick it on wire. SHAPE OF LEAVES
     Zo zeleného krepového papiera vystrihneme tvar listu a nalepíme na drot. TVARY LISTOV
And now make them more :)
A teraz ich urobte viac :)


     This tulips I going to use for wreath, but also you can put them to vase or some other place. Be creative.
     Tieto tulipány idem použiť na veniec, ale tiež ich možete dať do vázy alebo niekde inde. Buďte kreatívny.


CONVERSATION

0 comments:

Post a Comment