Electic interior design / Elektický interiérový dizajn


   If you enjoy buying thinks from bazaars, search for donate furniture and also buying new stuffs too, than elactis design is right for you. This design is about combinate pieces from different time periods, styles, colors and material. In the end you will be maybe surprised, but it can look good together. It´s not fit form me, I like more organizated and clean spaces, but still I admire people which can combinate it together.
     Ak rádi nakupujete veci z bazaru, vyhľadávate darovaný nábytok a taktiež radi kupujete nové veci, tak elaktický dizajn je práve pre vás. Tento dizajn je o kombinovaní kúskov z roznych období, štýlov, farieb a materiálov. Na konci možno budete prekvapený, ale može to vyzerať spolu dobre. Mne tento štýl nevyhovuje, mám radšej organizované a čisté miesta, ale aj tak obdivujem ľudí, ktorí to dokážu spoločne skombinovať.CHAIRS - you can mix the: - same chairs with others colors
                                              - different chairs with the same color
                                              - any chairs and any colors
STOLIČKY - možete zmiešať: - rovnaké stoličky v iných farbách
                                                   - rozne stoličky v rovnakej farbe
                                                   - hocijakú stoličku s hocijakou farbou


WALL - put anything together, from mirrors to photos, deers, suitcases and posters
STENA - dajte všetko dohromady, od zrkadiel po forky, jelene, kufry a plagáty


KITCHEN - again mix anything, use colofful facing, decoration, cups, plates, retro tolls for cooking and textures
KUCHYŇA - zas miešajte všetko, použite farebné obklady, dekorácie, šálky, taniere, retro pomocky na verenie a materiály


LIVING ROOM - there is nothing to say just be inspired
OBÝVACIA IZBY - k tomu niet čo dodať, iba sa inšpirovať


HANDLES ON FURNITURE - nowdays you can buy handles in every store with furniture. Play with them and also you can combinate it with color of drawers inside (so a little craft)
RUČKY NA NÁBYTOK - dnes už možete kúpit ručky v každom obchode s nábytkom. Hrajte sa s nimi a taktiež ich kombinujte s farbou vnútra šuflíka (tak trošku tvorenia)


And in the end a few of rooms for inspiration
A nakoniec pár izieb na išpiráciuCONVERSATION

0 comments:

Post a Comment