Pletenie košíka z papiera - dno / Knitting basket of paper - baseDnes si ukážeme pletenie dna košíka z papierových ruličiek / Today we are gone show how to knitting basket from paper rolls
We need / potrebujeme:
  • a lot of paper rolls / veľa papierových ruličiek
  • some carton / nejaký kartón
  • box (we must to have some box, because we need knitting around something) / krabicu podľa ktorej pletieme
  • glue gun / silikónovú pištoľ (can also be used but ordinary glue gun is the easiest solution / dá sa použiť aj obyčajné lepidlo no pištoľ je najjednoduchšie riešenie)
  • pegs / štipce
  • pencil / ceruzku
Nadpájanie ruličiek:
1. rulička - do väčšieho otvoru dáme lepidlo
2. rulička - menší otvor dáme do 1. ruličky
Continuous bonding rolls:
1 roll - to the larger hole put glue
2. Roll - to the small hole put in the 1st roll


1.) On the carton we will do outline of box
       Na kartón si urobíme obrys krabice2.) Na dĺžku si dáme nepárny počet ruličiek a zaistíme štipcami
    At length we'll even arrange a number rolls pegs

3.) Na šírku si dáme 1. ruličku (zelená), tak aby trčala z obidvoch strán - preplietame ju (zhora a zdola)
    Width we'll roll of 1 (green), so that Trčala from both sides - interlace it (top and bottom)

4.) na šírku si dáme 2. ruličku (červená), z pravej strany si ju zhora prilepíme, aby držala a pletieme (zhora a zdola), pri poslednej ruličke ju obtočíme. Takto si urobíme 6 riadkov a potom ju necháme sprava trčať
    width we'll roll of 2 (red) on the right side of her top sticks, to hold and Skin (top and bottom) in the last rolls her bunched up. This way we make 6 rows and then leave right stick

5.) Na šírku z ľavej strany (modrá) začneme pliesť novou ruličkou no necháme ju trčať
      Width from the left (blue) start to knit new rolls but let it stick


6.) Takto pokračujeme podľa schémy - sprava si      prilepíme ruličku a pletieme ňou
      Continue like it is on the scheme - from right       side glue roll and knitting with her
7.) Na konci si dávame pozor, pretože potrebujeme ruličky z oboch strán nechať trčať, čiže sa riadime podľa schémy (červená a zelená)
In the end we pay attention, because we need a roll on both sides have stuck, so we follow under the scheme (red and green)

8.) Nakoniec si prepletieme roličku (modrá) iba raz a necháme si ju trčať - je to rolička, s ktorou budeme pliesť
In the end interleave roll (blue) just one time a leave her stick - it is roll which we are going to knitting

Schéma pletenia / scheme knitting:


Dno košíka je hotové. 
Base of basket is done.
Tu nájdete pokračovanie pletenia košíka
Here you found next steps for knitting basket

CONVERSATION

0 comments:

Post a Comment