How to easy make holder for elastics and clips to hair / Ako ľahko urobiť držiak na gumičky a sponky do vlasov

I was looking for some holders, because my elastics and clips for hair was in all apartment. Then I came with idea to put it on paper roll from toilete paper. But it wasn´t super nice so I stick on it scprabook paper. Here is very fast and easy tutorial.
Hľadala som nejaký držiak, pretože moje gumičky a sponky boli po celom byte. Potom som prišla s nápadom dať to na rolku z toaletného papiera. Nebolo to nejaké krásne, tak som na to nalepila scrapbookový papier. Tu je rýchly a ľahký návod.a


We need / Potrebujeme:

  • paper roll from toilete paper / papierovú rolku z toaletného papiera
  • scissors / nožničky
  • glue stick, glue gun or double sided tape (I used tape - it is the easiest) / lepidlo, silikónovú pištoľ alebo obojstrannú lepiacu pásku (ja som použila pásku - je to najjednoduchšie)
  • harder decor paper (I use scrapbook paper) / tvrdší dekoratívny papier (ja som použila scrapbookový papier)
  • ruler / pravítko 


1.) Measure paper roll on high and from top and bottom add 1 cm. The same measure on width and add max 1 cm. Mark it on second side of paper. And cut it off.
     My measurments: hight - 9,7 cm (cut 11,7 cm), width - 15,5 cm (cut 16,5 cm)
     Odmerajte si papierovú rolku na výšku a pridajte zhora aj zdola ešte 1 cm. Taktiež si ju odmerajte na šírku a tiež pridajte max 1 cm. Naznačte si to na druhú stranu papiera. Odstrihnete to.
     Moje rozmery - výška 9,7 cm (odstrihnúť 11,7 cm), širka - 15,5 cm (odstrihnúť 16,5 cm)


2.) Stick decor paper on paper roll, so that the top and bottom stuck 1 cm on which we extend it.
     Prilepte dekoračný papier na rolku, tak aby zhora aj zdola trčal 1 cm, o ktorý sme to predĺžili.


3.) Centimeter which left to us cut at least on 4 places and stick on them tape or put glue.
     Centimeter, ktorý nám ostal nadstrihnite min na 4 miestach a prilepte na nich pásku alebo dajte lepidlo.


4.) Cut parts stick inside of roll.
      Nadstrihnuté časti prilepte dovnútra rolky.


And now you have a little more organized stuffs at home :)
A teraz máte o trošku viac zorganizované veci doma :)


     


CONVERSATION

0 comments:

Post a Comment