Modern Scandinavian interior design - how to do it / Moderný škandinávsky interiérový dizajn - ako to urobiťI am not a disegner, I am just fan of interiors designs. From layman opinion and look a pick a few thinks which for me are typical for scandinavian interior. I like scandinavian because it act so clear and for me its very calming.I hope you will enjoy it
Nie som dizajnérka, som iba fanúšička interierového dizajnu. Z lajického názoru a pohľadu som vybrala zopár veci, ktoré sú typické pre škandinávsky interiér. Páči sa mi škandinávsky, pretože posobí čisto a pre mňa je to upokojujúce. Dúfam, že sa vám to bude páčiť
1.) Paint walls in colors from white to grey. Of course you can in others colors (pastel blue), but this is typical, neutral and they can be matches with any other colors. Grey is new white
     Namaľujte steny vo farbách od bielej po sivú. Samozrejme, že možu byť použité aj iné farby (modrá pastelová), ale tieto sú typické, neutrálne a možu byť doladené s hocijakou inou farbou. Sivá je nová biela


2.) Too have more scandinavian look is good to have lighter floor. The best choice is  wooden floor apart from the bathroom.
     Dosiahnúť viac škandinávsky vzhľad je dobré mať svetlejšiu podlahu. Najlepšia možnosť je drevená podlaha okrem kúpelne.

3.) Wooden walls, ceiling, sideboard or others
     Drevené steny, strop, linky a iné

4.) Furniture - use some interesting pieces. Not just normal chair, but with atypical shapes. Wooden furniture with some small colorful details. Here is a few of them
     Nábytok - použi zaujímavé kúsky. Nie iba normálnu stoličku, ale s atypickými tvarmi. Drevený nábytok s malými farebnými detailmi. Tu je niekoľko z nich

5.) Decorations
PILLOWS - use some different types of pattern and colors and matched it in room
VANKÚŠE - použi nejaký iné typy vzorov a farieb a dolaď to do izby

ART - you can put neutral paintings or colorful, how anybody want. In scandinavian design are significantly deers, folk motives and other patterns too
UMENIE - možete použiť neutrálne maľby alebo farebné, ako kto chce. V škandinávskom dizajne sú podstatné jelene, ľudový motív a iné vzory tiež

CARPET - carpet will make room warmer and cozy.
KOBEREC - koberec urobí miestnosť teplejšiu a útulnješiu


    In this style you can play with so much colors and decorations, but from my small reserch I recognized that people do it or in neutral colors with wood with no colors or in colorful style. Not so much of them do it together synchronized. When you want your scandinavian home you can prepare for it HERE
    V tomto štýle sa možete hrať s toľkými farbami a dekoráciami, ale z mojho malého prieskumu som zistila, že ľudia ho buď urobia v neutrálnych farbám s drevom a bez farieb alebo iba vo farebnom štýle. Málo kto z nich to robí dohromody a zosynchronizovane. Ak chcete svoj škandinávsky domov možete sa na to pripravit TU

CONVERSATION

0 comments:

Post a Comment